Květena

V rezervaci je zastoupena typická flóra horské jedlobučiny, byl zde proveden podrobný lesnický výzkum a průzkumy mykoflóry, mechů i vyšších rostlin. Převažuje květnatá bučina svazu Dentario glandulosae-Fagetum. Dominantní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), hojná je dosud jedle bělokorá (Abies alba). Z dalších dřevin má větší podíl smrk ztepilý (Picea abies), jednotlivě se vyskytuje javor klen (Acer pseudoplatanus) a v okolí pramenišť jasan ztepilý (Fraxinus excelsior).

Smrk ztepilý

Smrk ztepilý

Bylinné patro tvoří např. kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos) a kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), bažantka vytrvalá (Mercurialis perennis), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), pitulník horský (Galeobdolon montanum), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), svízel vonný (Galium odoratum), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), věsenka nachová (Prenanthes purpurea) a violka lesní (Viola reichenbachiana).

Kyčlnice žláznatá

Kyčlnice žláznatá

Na vlhčích místech v okolí lesních pramenišť rostou řeřišnice hořká (Cardamine amara), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), devětsil bílý (Petasites albus) aj. Ze vzácných a ohrožených druhů rostlin byl zaznamenán např. kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), prvosenka vyšší (Primula elatior), žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegiifolium) a vranec jedlový (Huperzia selago). Vyskytuje se zde také velmi vzácný epifytický mechorost sourubka zpeřená (Neckera pennata).

Kamzičník rakouský

Kamzičník rakouský

Prales Razula je významnou mykologickou lokalitou. Bylo zde zjištěno na 210 druhů makroskopických hub, kromě běžných se vyskytují i druhy ohrožené a velmi vzácné. V roce 1994 zde byla objevena saprofytická houba pórnatka brvitá (Junghuhnia fimbriatella), pravděpodobně se jedná o první nález na Moravě. Na padlých i stojících odumřelých kmenech jedle lze spatřit vzácný korálovec jedlový (Hericium flagellum), ze vzácnějších druhů se dále vyskytují trámovka jedlová (Gloeophyllum abietinum), bělochoroš severský (Climacocystis borealis) a řada dalších dřevokazných hub. Ze zajímavějších vřeckovýtrusých hub tady roste např. ucháč čepcovitý (Gyromitra infula), patyčka rosolovitá (Leotia lubrica), chřapáč pružný (Helvella elastica) a rosoklihatka čirá (Neobulgaria pura).

Korálovec jedlový

Korálovec jedlový

Na kořenových nábězích živých kmenů jedle roste stopkovýtrusná houba bondarcevka horská (Bondarzewia mesenterica) a vzácný kotrč Němcův (Sparassis nemecii). Na jedli dále parazituje ohňovec Hartigův (Phellinus hartigii), bránovitec hnědofialový (Trichaptum fuscoviolaceum) a vzácnější houžovec bobří (Lentinellus castoreus), na buku ze vzácnějších druhů korálovec bukový (Hericium clathroides) a slizečka porcelánová (Oudemansiella mucida).
Na smrku roste anýzovník vonný (Gloeophyllum odoratum), troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola), vzácná šupinovka kozincová (Pholiota astragalina) aj., na holé zemi vzácnější mísenka oranžová (Aleuria aurantia), z dalších pozemních druhů byly zjištěny lošák jelení (Sarcodon imbricatus), velmi vzácný lošák palčivý (Hydnellum peckii), lošák ryšavý (Hydnum rufescens), vzácný kyj uťatý (Clavariadelphus truncatus) a velmi vzácný lošákovec rezavý (Hydnellum ferrugineum).

Mísenka oranžová

Mísenka oranžová

Z mykorhizních hub bylo v Razule zjištěno kolem 30 druhů, především z rodů holubinka, ryzec, muchomůrka a vláknice, ze vzácnějších např. holubinka nádherná (Russula nobilis), holubinka lepkavá (Russula viscida), holubinka Quéletova (Russula queletii), holubinka sluneční (Russula solaris), holubinka hlínožlutá (Russula ochroleuca) a holubinka dívčí (Russula puellaris), ze vzácnějších ryzců byl zjištěn ryzec plstnatý (Lactarius vellereus), ryzec zelený (Lactarius blennius), ryzec játrohnědý (Lactarius hepaticus), ryzec jedlový, ryzec černohlávek (Lactarius lignyotus), ryzec nalosovělý (Lactarius subsalmonelus) a ryzec lososový (Lactarius salmonicolor), z vláknic vzácná vláknice pavučinatá (Inocybe petinigosa), vláknice štětinkatá (Inocybe hystrix) a vláknice bezová (Inocybe sambucina). Nalezeny zde byly také dva druhy zařazené do Červené knihy SR a ČR, helmovka sazová (Hydropus atramentosus) a ryzec ostrý (Lactarius acris).

rostlina

Dalšími významnými mykologickými lokalitami v CHKO Beskydy jsou NPR Mionší, NPR Salajka, PP Smradlavá, PP Vachalka a PR Kutaný.